contrato de servizo de axuda no fogar das persoas dependentes no concello de Aranga

  • imprimir
De conformidade co acordo da xunta de goberno local do 24 de maio de 2012,
convocase procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de servizo de axuda no fogar das persoas dependentes no concello de Aranga.
Anuncio completo, prego de cláusulas administrativas particulares e prego de condicións técnicas no seguinte link
[+info]