contrato de servizo de axuda no fogar das persoas dependentes no concello de Aranga

De conformidade co acordo da xunta de goberno local do 24 de maio de 2012,
convocase procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de servizo de axuda no fogar das persoas dependentes no concello de Aranga.
Anuncio completo, prego de cláusulas administrativas particulares e prego de condicións técnicas no seguinte link

Información adicional