BASES SELECCIÓN PERSONAL TEMPORAL (PEL 2019)

A Xunta de goberno local, por unanimidade dos membros presentes, acorda:

Primeiro: Proceder á convocatoria do proceso de selección para cubrir, con carácter laboral temporal, catro postos de traballo de peóns neste concello de Aranga, ao amparo do Programa PEL 2019 que financia a Deputación Provincial da Coruña.

Segundo: Aprobar as bases que rexerán a selección dos aspirantes , que se transcriben a continuación.

Terceiro: Dar conta ao Pleno Municipal, na primeira sesión ordinaria que realice, do contido deste acordo.

BASES PARA A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSOAL DO "PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL PEL CONCELLOS 2019"

Ler máis:BASES SELECCIÓN PERSONAL TEMPORAL (PEL 2019)

oferta de empleo público administració general del estado

No BOE núm. 45 de data 21 de febreiro de 2019 publicouse a oferta de 3.250 plazas prazas para ingresar nas Forzas Armadas como Militar de Tropa e Marinería Profesional nas diferentes unidades dos Exercitos e a Armada. Destas prazas 251 corresponden a unidades militares ubicadas en Galicia, principalmente en Ferrol e Figueirido (Pontevedra).

Máis información:

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/

listaxe extraordinario para a selección dun docente de especialidade do obradoiro de emprego

Faise pública a listaxe extraordinaria para a selección dun docente da especialidade "ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN E MELLORA FORESTAL NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO"

Ler máis:listaxe extraordinario para a selección dun docente de especialidade do obradoiro de emprego

listaxes definitivas de alumnos traballadores e personal do equipo directivo, docente e de apoio do OE de emprego “ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN E MELLORA FORESTAL NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO”

Fanse públicos as listaxes definitivas de alumnos traballadores e personal do equipo directivo, docente e de apoio do OE de emprego “ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN E MELLORA FORESTAL NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO”

Clic para ver

listados provisionais de alumnos traballadores e personal do equipo directivo, docente e de apoio do OE de emprego

Fanse públicos os listados provisionais de alumnos traballadores e personal do equipo directivo, docente e de apoio do OE de emprego “ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN E MELLORA FORESTAL NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO”
Máis información no seguinte enlace:

*Hai unha corrección de erro no listado dos alumnos dos concellos de Monfero e Vilarmaior en vez de "ATENCIÓN SOCIOSANITARIA NO DOMICILIO", debe poñer "ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN E MELLORA FORESTAL NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE- MANDEO"

[Listados equipo directivo, docente e apoio]

[Listados alumnos]

CORRECCIÓN DE ERROS NAS BASES DE SELECCIÓN DO PERSONAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO

correccionerrooe2018

Información adicional