novas do proceso de selección DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS NO CONCELLO DE ARANGA.-

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS E O PRIMEIRO EXERCICIO NO PROCESO DE SELECCIÓN DE UN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS NO CONCELLO DE ARANGA.-

Na páxina web do concello e no boletín Oficial da Provincia do 12/06/2018 foi publicado o anuncio relativo á convocatoria para a contratación laboral temporal dun/ha auxiliar administrativo do departamento de servizos socias do concello de Aranga.

Considerando as facultades previstas na lexislación vixente e de acordo coas bases da convocatoria,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista dos aspirantes admitidos no proceso selectivo convocado para a contratación , que é a seguinte:

ADMITIDOS :

1.- Ruth Abella Lage

2.- Ana María Aguión Sanda

3.- Maria Adelaida Aparicio Granja

4.-Lorena Casal Fernández

5.- Maria Jesús Crespo Bouzón

6. Antonio De Castro Fraga

7.-Emilia Fernández Moreda

8.Alba García Pazos

9.- Alberto Garrido Fernández

10.-Almudena López Muiño

11.-Alberto Maneiro Liñares

12. Yaima Noya Enríquez

13. Sandra María Prieto Rivera

14. Daniel Quintian Aguiar

15.-Miguel Angel Rial Quintela

16. Sonia Rivas Cascudo

17. Sara Rivas López

18. Miguel Rodríguez Cabañas

19.- Laura Rodríguez Camino

20.-Samuel Rodríguez Quintián

21.-Soraya Rodríguez Sánchez

22- Maria Victoria Seoane Vázquez

23.- Cayetana Silva Seoane

24.-Palomta Tenreiro López

25.-Bibiana Vázquez Souto

26.- Beatriz Ventosa Fernández

EXCLUÍDOS:

Ningún

SEGUNDO.- A presente relación será publicada na páxina web do concello , concedéndose o prazo de tres días para a enmenda da solicitude dende a publicación da lista na páxina web.

TERCEIRO.- A inclusión dos aspirantes na lista de admitidos non supón , en ningún caso, o recoñecemento por parte da Administración Municipal de que os mesmos reúnan os requisitos exisidos na convocatoria , que deberá acreditarse con posterioridade .

CUARTO.- Desiñar aos compoñentes do Tribunal cualificador, que queda integrado da seguinte maneira:

PRESIDENTE: TITULAR: Rosa Novoa Paseiro

SECRETARIO TITULAR: Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

VOCAIS:- TITULARES: Jose Vázquez Santé

Elisa Daponte Cores

María Sanmartín Varela

SUPLENTES: María Dáz Cano

Salomé Fernández Vázquez

A publicación da presente resolución na páxina web do concello , ten , a todos os efectos, o carácter de citación dos aspirantes, que poderán recusar os membros do tribunal de conformidade co previsto no artigo 24 da lei 40/2015 de 1 de outubro do réxime xurídico do sector público .

Quedan citados os membros do tribunal para o vindeiro mércores, dezaoito de xullo de 2018, as dez horas , na sala de sesións da Casa do Concello a efectos de levar a cabo a valoración dos méritos alegados polos participantes.

Rematada a valoración publicarase no taboleiro de edictos da casa consistorial e no CEIP da Castellana , o resultado da valoración de méritos realizando o primeiro exercicio as once horas no CEIP da Castellana, o mesmo día dezaoito de xullo , sito na parroquia de Vilarraso deste concello de Aranga,, polo que os candidatos estarán presentes a dita hora.

Aranga, 12 de xullo de 2018

O alcalde :

Asdo.:Alberto Platas Álvarez

Información adicional