LISTADO PROVISIONAL DIRECTOR/A DO OBRADOIRO

listado provisional director

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS CONDUTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A CAMPAÑA 2015

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A SELECCIÓN DE DOUS CONDUTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A CAMPAÑA 2015.

Na na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, foi publicado o anuncio relativo á convocatoria para a contratación laboral temporal de dous condutores do vehículo motobomba municipal durante o prazo de tres meses e medio, segundo convenio subscrito coa Consellería de Medio Rural e do Mar.

Considerando as facultades previstas na lexislación vixente e de acordo coas bases da convocatoria,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva dos aspirantes admitidos no proceso selectivo convocado para a contratación , que é a seguinte:

ADMITIDOS :

- Miguel Rodríguez López

- Benigno Vázquez Moscoso

- José Angel Pérez Zas

EXCLUÍDOS:

-Ningún.

SEGUNDO.- A presente relación será publicada na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da Casa Consistorial a efectos da presentación de reclamacións no prazo de de tres días hábiles dende a súa insercción. No caso de non presentarse ningunha quedará elevada automáticamente a definitiva.

TERCEIRO.- A inclusión dos aspirantes na lista de admitidos non supón , en ningún caso, o recoñecemento por parte da Administración Municipal de que os mesmos reúna os requisitos exisidos na convocatoria , que deberán acreditarse con posterioridade .

CUARTO.- Desiñar aos compoñentes do Tribunal cualificador, que queda integrado da seguinte maneira:

PRESIDENTE: TITULAR: Jose Vázquez Santé

SECRETARIO TITULAR: Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

O secretario/a do tribunal actuará con voz pero sen voto.

VOCAIS:- TITULARES: Francisco Couceiro Faraldo

Ramiro Cal López

SUPLENTES: María Salomé Fernández Vázquez

A publicación da presente resolución na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, ten , a todos os efectos, o carácter de citación dos aspirantes, que poderán recusar os membros do tribunal de conformidade co establecido nos artigos 28 e 29 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídido das administracións públicas e procedemento administrativo común, quedando citados, para a realización da proba que acredite o seu coñecemento da materia e no seu caso o coñecemento do termo municipal o vindeiro luns as once horas, na sala de sesións da casa consistorial , día no que se reunirá a comisión seleccionadora .

Aranga, 10 de xullo de 2015

O alcalde :

Asdo.:Alberto Platas Álvarez

RESULTADOS SELECCIÓN PARA A CUADRILLA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

 

anunciocuadrilla15

.

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN OFICIAL DE SEGUNDA E UN PEÓN

ANUNCIO.-

A Xunta de Goberno local na sesión do 11 de maio de 2015, acordou proceder a contratación de un peón e un oficial de segunda para levar a cabo obras e servizos mínimos durante tres meses, ao abeiro da subvención outorgada pola Deputación Provincial para o financiamento de cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais nos concellos de menos de 20.000 habitantes , durante o ano 2015.

A preselección realizaráse por concurso de méritos, previa remisión da oferta ao Servizo Galego de Colocación, conforme as seguintes bases:

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN OFICIAL DE SEGUNDA E UN PEÓN, PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE ARANGA , EN VIRTUDE DA SUBVENCIÓN OUTORGADA POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA (2015).

Ler máis:BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN OFICIAL DE SEGUNDA E UN PEÓN

BASES PARA A SELECCIÓN PARA A POSTERIOR CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS PEÓNS FORESTAIS

ANUNCIO.-

A Xunta de Goberno local na sesión do 11 de maio de 2015, acordou proceder a preselección de dous peóns forestais que leven a cabo pequenas obras e servizos medioambientais, ao abeiro da subvención outorgada aos concellos de Aranga, Irixoa, Monfero e Vilarmaior dentro do Fondo de Compensación Ambiental 2015.

O concello encargado da contratación é o concello de Irixoa, previa preselección de dous traballadores en cada un dos concellos.

A preselección realizaráse por concurso de méritos, previa remisión da oferta ao Servizo Galego de Colocación, conforme as seguintes bases:

BASES PARA A SELECCIÓN PARA A POSTERIOR CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS PEÓNS FORESTAIS PARA A COMPOSICIÓN DA BRIGADA MEDIOAMBIENTAL INTERMUNICIPAL (FCA 2015), EN VIRTUDE DA SUBVENCIÓN OUTORGADA POLA DIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ler máis:BASES PARA A SELECCIÓN PARA A POSTERIOR CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS PEÓNS FORESTAIS

Corrección erros do anuncio "resolución para a contratación laboral temporal de dous peóns"

Detectado erro no anuncio insertado na páxina web do concello o día 27 de abril de 2015 , relativo aos resultados das valoracións no concurso de méritos convocado para a selección de dous peóns que leven a cabo a limpeza de pistas e espazos públicos, procédese a súa corrección.

A modificación supón alterar exclusivamente o orde de colocación dos dous primeiros candidatos , que quedaría do seguinte xeito:

CANDIDATOS

Méritos

Entrevista

     Total

Antonio Garcia Agrelo

10,5

2

12,5

Jose Manuel Prieto Prieto

8,8

3

11,8

O que se fai público para xeral coñecemento, facendo constar que manten a súa validez a Resolución posterior de nomeamento dos dous aspirantes e a súa contratación.

Aranga, 4 de maio de 2015

A secretaria:

Asdo:Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

Información adicional