CLAUSURA DO OBRADORIO DE EMPREGO DE REHABILITACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E BENS MUNICIPAIS

 

obradorio20161obradoiro20162

Os representantes dos concellos de Aranga, Irixoa, Monfero e Vilarmaior asistiron no día de onte ó acto clausura do Obradoiro de Emprego, representando á Xunta de Galicia, asisteu Diego Calvo.

No acto deuse entrega dos diplomas ós alumnos, 20 en total, que recibiron formación nas especialidades de:

  • Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción
  • Operacións auxiliares de albanelería de fábricas e cubertas.

As prácticas laborais realizadas durante estes seis meses permitiron a realización de diversos proxectos nos concellos participantes, en concreto no concello de Aranga realizouse a reparación dos Centros de Saúde de Muniferral e da Castellana.

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A SELECCIÓN DO/A ANIMADOR/A CULTURAL NO CONCELLO DE ARANGA

No Boletín Oficial de la Provincia , na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, foi publicado o anuncio relativo á convocatoria para a contratación laboral temporal dun/ha animador/a cultural no concello de Aranga.

Ler máis:APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E...

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

bopanimadorcultural

 

 

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCEDEMENTO CONVOCADO PARA A AMPLIACIÓN DA LISTA DE ASPIRANTES PARA A PROVISIÓN, DE MEDIANTE A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL , DE AUXILIARES DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DESTE CONCELLO DE ARANGA.-

Na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, foi publicado o anuncio relativo á convocatoria para a ampliación dunha lista de aspirantes para a provisión, mediante contratación laboral temporal de auxiliares do servizo de axuda a domicilio.

Considerando as facultades previstas na lexislación vixente e de acordo coa base novena da convocatoria,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista provisional dos aspirantes admitidos no proceso selectivo convocado, que é a seguinte:

ADMITIDOS :

- Paula Gómez Añón

EXCLUÍDOS:

- Beatriz López Calvo. Motivo: omisión do título académico requerido.

SEGUNDO.- A presente relación será publicada na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da Casa Consistorial a efectos da presentación de reclamacións no prazo de de dous días hábiles dende a súa insercción. No caso de non presentarse ningunha quedará elevada automáticamente a definitiva.

Aranga,20 de novembro de 2015

O alcalde :

Asdo.:Alberto Platas Álvarez

BLOGUE DO OBRADOIRO DE EMPREGO

panel-obradoiro

OBRADOIRO DE EMPREGO REHABILITACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E BENS MUNICIPAIS


No seguinte enlace podedes acceder ó blogue creado para dar visibilidade ó traballo que estar a realizar o persoal docente e de apoio e os alumnos traballadores que forman parte deste proxecto.

https://obradoiroempregorehabilitacion.wordpress.com/

PUBLICACIÓN DO LISTADO DEFINITIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PEÓNS

            Logo de incoar o expediente para a elaboración dunha bolsa de aspirantes para a contratación laboral temporal de peóns no concello de Aranga.

                        De conformidad co   artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e o artigo 41.14 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, e de conformidade coa proposta do Tribunal,

                        R E S O L V O :

 

                        1º.- Aprobar o seguinte orde para a integración da lista de aspirantes para ser contratados como peons no concello de Aranga, segundo a puntuación obtida:

Ler máis:PUBLICACIÓN DO LISTADO DEFINITIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE CONTRATACIÓN LABORAL...

Información adicional