PRAZO DE PRESEntACIÓN DE SOLICITUDES PARA A CONTRATACIÓN DO PERSOAL DO PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE A EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS

ANUNCIO

AS BASES PARA A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSOAL DO "PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS-ANUALIDADE 2016"

 Na súa disposición cuarta expecifícase que as solicitudes dos aspirantes:

"CUARTA.-Solicitude dos aspirantes.

Recibida no concello a listaxe de preseleccionados para candidatos remitida polo Servizo Público de Emprego de Galicia, o concello poñerase en contacto con cada un dos posibles candidatos para informarles deste programa e invitarlles a participar, para o cal abrirase un prazo de sete días naturais, a contar dende a data de información ao derradeiro dos posibles candidatos, para que, se están interesados, presenten a correspondente instancia conforme ao modelo oficial que poderán obter nas oficinas municipais ."

Polo presente  ponse en coñecemento dos desempregados preseleccionados que o prazo para presentar solicitudes abrirase o próximo luns 4 de xullo.

 

Información adicional