APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A SELECCIÓN DO/A ANIMADOR/A CULTURAL NO CONCELLO DE ARANGA

No Boletín Oficial de la Provincia , na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, foi publicado o anuncio relativo á convocatoria para a contratación laboral temporal dun/ha animador/a cultural no concello de Aranga.

Considerando as facultades previstas na lexislación vixente e de acordo coas bases da convocatoria,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista dos aspirantes admitidos no proceso selectivo convocado para a contratación , que é a seguinte:

ADMITIDOS :

1.- Casteleiro Núñez , Noelia

2.- Castelos Maceiras, Belén

3.- Fernández Servia , Aldara

4.- García de Longoria Ramos, Ildefonso

5.- González Sánchez, María

6.- Liñeira Sánchez , María de los Angeles

7.- Martínez Veiga, Silvia

8.- Mata Ares , Gema

9.-Morán Castro, Idoia

10.-Paz Quintana, José Ángel

11.- Rodríguez Morente , Ricardo

12.- Sampedro Álvarez, Jacobo

13.- Sanmartín Redondo, María Cristina

EXCLUÍDOS:

-Ningún.

SEGUNDO.- A presente relación será publicada na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da Casa Consistorial, tendo carácter definitivo ao non haber ningún candidato excluído.

TERCEIRO.- A inclusión dos aspirantes na lista de admitidos non supón , en ningún caso, o recoñecemento por parte da Administración Municipal de que os mesmos reúnan os requisitos exisidos na convocatoria , que deberán acreditarse con posterioridade .

CUARTO.- Desiñar aos compoñentes do Tribunal cualificador, que queda integrado da seguinte maneira:

PRESIDENTE: TITULAR: Rosa Novoa Paseiro

SECRETARIO TITULAR: Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

O secretario/a do tribunal actuará con voz pero sen voto.

VOCAIS:- TITULARES: Baldomero Beceiro Alonso

Ramiro Cal López

Jose Amando Pena Vía

SUPLENTES:Jose Vázquez Santé

Maria del Mar Pérez- Caamaño

A publicación da presente resolución na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, ten , a todos os efectos, o carácter de citación dos aspirantes, que poderán recusar os membros do tribunal de conformidade co establecido nos artigos 28 e 29 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídido das administracións públicas e procedemento administrativo común, quedando citados, o día no que se reunirá a Comisión para a valoración dos mértitos alegados, o vindeiro martes , un de marzo, as once horas, na sala de sesións da casa consistorial , para a realización da entrevista aos aspirantes e para a realización da proba que acredite o seu coñecemento do termo municipal ( os que o teñan solicitado).

Aranga, 23 de febreiro de 2016

O alcalde :

Asdo.:Alberto Platas Álvarez

Información adicional