APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCEDEMENTO CONVOCADO PARA A AMPLIACIÓN DA LISTA DE ASPIRANTES PARA A PROVISIÓN, DE MEDIANTE A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL , DE AUXILIARES DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DESTE CONCELLO DE ARANGA.-

Na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, foi publicado o anuncio relativo á convocatoria para a ampliación dunha lista de aspirantes para a provisión, mediante contratación laboral temporal de auxiliares do servizo de axuda a domicilio.

Considerando as facultades previstas na lexislación vixente e de acordo coa base novena da convocatoria,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista provisional dos aspirantes admitidos no proceso selectivo convocado, que é a seguinte:

ADMITIDOS :

- Paula Gómez Añón

EXCLUÍDOS:

- Beatriz López Calvo. Motivo: omisión do título académico requerido.

SEGUNDO.- A presente relación será publicada na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da Casa Consistorial a efectos da presentación de reclamacións no prazo de de dous días hábiles dende a súa insercción. No caso de non presentarse ningunha quedará elevada automáticamente a definitiva.

Aranga,20 de novembro de 2015

O alcalde :

Asdo.:Alberto Platas Álvarez

Información adicional