PUBLICACIÓN DO LISTADO DEFINITIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PEÓNS

            Logo de incoar o expediente para a elaboración dunha bolsa de aspirantes para a contratación laboral temporal de peóns no concello de Aranga.

                        De conformidad co   artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e o artigo 41.14 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, e de conformidade coa proposta do Tribunal,

                        R E S O L V O :

 

                        1º.- Aprobar o seguinte orde para a integración da lista de aspirantes para ser contratados como peons no concello de Aranga, segundo a puntuación obtida:

listado definitivo

            2º.- A presente lista publicaráse no Taboleiro de Edictos da Casa Consistorial e na páxina web do concello a efectos da súa notificación aos participantes.

                        3º.- Contra a presente Resolución poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo , sen prexuicio do recurso potestativo de reposición.

                        4º.- Producida calquera das situacións especificada na base primeira procederáse ao chamamento da persoa a quen corresponda, segundo o orde a lista. Se o aspirante chamado reununciase ou non se presentase ao posto perderá os seus dereitos, salvo caso de forza maior. Os integrantes non perderán a orde de prelación ata a confección de nova lista.

                Mándoo e asínoo en Aranga, a un de setembro de 2015

                        O alcalde :

                        Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional