APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS CONDUTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A CAMPAÑA 2015

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A SELECCIÓN DE DOUS CONDUTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A CAMPAÑA 2015.

Na na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, foi publicado o anuncio relativo á convocatoria para a contratación laboral temporal de dous condutores do vehículo motobomba municipal durante o prazo de tres meses e medio, segundo convenio subscrito coa Consellería de Medio Rural e do Mar.

Considerando as facultades previstas na lexislación vixente e de acordo coas bases da convocatoria,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva dos aspirantes admitidos no proceso selectivo convocado para a contratación , que é a seguinte:

ADMITIDOS :

- Miguel Rodríguez López

- Benigno Vázquez Moscoso

- José Angel Pérez Zas

EXCLUÍDOS:

-Ningún.

SEGUNDO.- A presente relación será publicada na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da Casa Consistorial a efectos da presentación de reclamacións no prazo de de tres días hábiles dende a súa insercción. No caso de non presentarse ningunha quedará elevada automáticamente a definitiva.

TERCEIRO.- A inclusión dos aspirantes na lista de admitidos non supón , en ningún caso, o recoñecemento por parte da Administración Municipal de que os mesmos reúna os requisitos exisidos na convocatoria , que deberán acreditarse con posterioridade .

CUARTO.- Desiñar aos compoñentes do Tribunal cualificador, que queda integrado da seguinte maneira:

PRESIDENTE: TITULAR: Jose Vázquez Santé

SECRETARIO TITULAR: Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

O secretario/a do tribunal actuará con voz pero sen voto.

VOCAIS:- TITULARES: Francisco Couceiro Faraldo

Ramiro Cal López

SUPLENTES: María Salomé Fernández Vázquez

A publicación da presente resolución na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, ten , a todos os efectos, o carácter de citación dos aspirantes, que poderán recusar os membros do tribunal de conformidade co establecido nos artigos 28 e 29 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídido das administracións públicas e procedemento administrativo común, quedando citados, para a realización da proba que acredite o seu coñecemento da materia e no seu caso o coñecemento do termo municipal o vindeiro luns as once horas, na sala de sesións da casa consistorial , día no que se reunirá a comisión seleccionadora .

Aranga, 10 de xullo de 2015

O alcalde :

Asdo.:Alberto Platas Álvarez

Información adicional