RESOLUCION DE ELABORACIÓN DE UNHA lista de aspirantes para ser contratados/as como auxiliares do servizo de axuda a domicilio no concello de Aranga

                     Logo de incoar o expediente para  a elaboración dunha bolsa de aspirantes para a contratación laboral temporal de auxuliares  do servizo de axuda a domicilio, neste concello de Aranga.

De conformidad co   artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e o artigo 41.14 do  Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, e de conformidade coa proposta do Tribunal,

R E S O L V O :

1º.- Aprobar  o seguinte orde para a integración da lista de aspirantes para ser contratados como auxiliares do servizo de axuda a domicilio no concello de Aranga, segundo a puntuación obtida:

1.- Maria Eva Martínez Amenedo:  21,50 puntos.

2.- Julia Brañas Paredes  : 17,40 puntos

3.- Lucía Amenedo Freire  : 11,50 puntos

4.- Ana Boubeta García  : 11:40 puntos

5.- Maria Jose Seoane Bravo  : 10,10 puntos

6.- Ana Isabel Varela Pazos  : 5,70 puntos

7.- Carmen García Castro :5,40 puntos

8.- Begoña Yañez Pérez  : 0,6 puntos

 

2º.- A presente lista publicaráse no Taboleiro de Edictos da Casa Consistorial e na páxina web do concello a efectos da súa notificación aos participantes.

3º.- Contra a presente Resolución poderá  interpoñerse recurso contencioso-administrativo , sen prexuicio do recurso potestativo de reposición.

4º.- Producida calquera das situacións especificada na base primeira  procederáse ao chamamento da persoa  a quen corresponda, segundo o orde a lista. Se o aspirante chamado  reununciase ou non se presentase  ao posto perderá os seus dereitos, salvo caso de forza maior. Os integrantes non perderán a orde de prelación ata a confección de nova lista.

Mándoo e asínoo en Aranga, a vinte e  catro de abril de dous mil quince.

O alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional