APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A SELECCIÓN DE DOUS PEÓNS QUE LEVEN A CABO A LIMPEZA DE VÍAS MUNICIPAIS E DE LUGARES PÚBLICOS NO CONCELLO DE ARANGA.-

ANUNCIO.-

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E   DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A SELECCIÓN  DE DOUS PEÓNS QUE LEVEN A CABO A LIMPEZA DE VÍAS MUNICIPAIS E DE LUGARES PÚBLICOS NO CONCELLO DE ARANGA.-

No  Boletín Oficial de la Provincia ,  na páxina web do concello  e no taboleiro de edictos da casa consistorial, foi publicado o anuncio relativo á  convocatoria para a contratación laboral temporal de dous péons que leven a cabo, durante tres meses, a limpeza das vías municipais e de lugares públcios.

Considerando as facultades previstas na lexislación vixente e de acordo coabase novena da convocatoria,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva dos aspirantes admitidos no proceso selectivo convocado para a  contratación ,  que é a seguinte:

ADMITIDOS :

- Jose Negueira López

- Miguel Touriño Soler

- Antonio García Agrelo

- Ruben Viñas Mayo

- Francisco Javier Iglesias Suárez

- Pedro Pérez Cachaza

-Jose Manuel Prieto Prieto

-Juan Cartemil Santamariña

EXCLUÍDOS:

-Ningún.

SEGUNDO.-  A presente relación será publicada na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da Casa Consistorial a efectos da presentación de reclamacións no prazo de  de dous días hábiles dende a súa insercción. No caso de non presentarse ningunha quedará elevada automáticamente a definitiva.

TERCEIRO.- A inclusión dos aspirantes na   lista de admitidos non supón , en ningún caso, o recoñecemento por parte da Administración Municipal de que os mesmos reúna os requisitos exisidos na convocatoria , que deberán acreditarse con posterioridade .

CUARTO.- Desiñar aos compoñentes do Tribunal cualificador, que queda integrado da seguinte maneira:

PRESIDENTE: TITULAR: Elisa Daponte Cores

SECRETARIO  TITULAR: Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

SUPLENTE: María  Díaz Cano

O secretario/a do tribunal actuará con voz pero sen voto.

VOCAIS:- TITULARES: Francisco Couceiro Faraldo

Ramòn Cal López

Jose  Vázquez Santé

SUPLENTES:      María Salomé Fernández Vázquez

A publicación da presente resolución na páxina web do concello e  no taboleiro de edictos da casa consistorial, ten , a todos os efectos, o carácter de citación dos aspirantes, que poderán recusar os membros do tribunal de conformidade co establecido nos artigos 28 e 29 da Lei 30/1992,  de 26 de novembro, de réxime xurídido das administracións públicas e procedemento administrativo común, quedando citados, aqueles que o teñan solicitado, para a realización da proba que acredite o seu coñecemento do termo municipal o vindeiro venres  as once horas, na sala de sesións da casa consistorial    , día no que se reunirá a comisión seleccionadora para a valoración dos méritos.

A continuación terá lugar , se o considera pertinente  o Tribunal, a realización da entrevista para acreditar os coñecementos que se pousean .

Aranga, 21   de  abril de 2015

O alcalde :

Asdo.:Alberto Platas Álvarez

Información adicional