AVISO LISTA DE ASPIRANTES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE AUXILIARES DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE ARANGA.-

AVISO LISTA DE ASPIRANTES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE AUXILIARES DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE ARANGA.-

Recórdase aos aspirantes admitidos para integrar a dita bolsa de traballo que mañán, mércores vinte e dous de abril, a partir das once horas, terá lugar a celebración da proba escrita para a acreditación do coñecemento do termo municipal por aqueles aspirantes que o dexesen.

Aranga, 21 de abril de 2015

Información adicional