imprimir

ANUNCIO

O Pleno Municipal, na sesión que se realizou o día 29 de decembro de 2011, adoptou o seguinte acordo:

-Aprobar, provisionalmente, a imposición e ordenación das seguintes ordenanzas:

Ordenanza nº 14: Reguladora da tasa pola utilización das instalacións deportivas e culturais municipais.

Ordenanza nº 15: Reguladora do prezo público pola realización de actividades culturais e deportivas.

Exponse ao público o presente acordo durante o prazo de trinta días, que se contarán a partir do seguinte á inserción deste anuncio no BOP, dentro do cal os interesados poderán examinar os expedientes na Secretaría-Intervención, e presentar as reclamacións ou as suxestións que estimen oportunas.

De non presenarse reclamacións durante o dito prazo, o acordo provisional quedará elevado a definitivo automáticamente.

APROBACIÓN DE ORDENANZAS

ANUNCIO

O Pleno Municipal, na sesión que realizou o día 29 de decembro de 2011, aprobou inicialmente a Ordenanza Municipal reguladora das actividades de corta forestal, depósito, carga e transporte de Madeira no Concelo de Aranga.

A tal efecto, ábrese un período de exposición pública dando audiencia aos interesados para que no prazo de trinta días, contados a partir do día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, poidan presentar as reclamacións e sugerencias que estimen pertinentes, que serán resoltas polo pleno municipal.

No caso de non presentarse reclamacións nin alegacións, esta ordenanza municipal considerarase elevada a definitiva, sen máis trámite.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information