Técnico en animación sociocultural concello de Aranga

Por medio do presente pónse en coñecemento de todos os interesados que o tribunal que valoruou o concurso- oposición convocado para a selección dun/ha Técnico en animación sociocultural neste concello de Aranga, procedeu a valoración dos exames realizados o día de hoxe.

A suma total da puntuación obtida polos candidatos é a seguinte , enumerados por orde decrecente, polo que se propón a contratación do primeiro deles:

ASPIRANTES

Méritos

1ª proba

2ªproba

Total

Claudia Miguez Bouzón

1,10

1,50

1,80

4,40

Luz Mery Barral Bouzón

0,70

1,55

2,00

4,25

Jorge Albino Cores

0,00

1,70

1,50

3,20

Aranga, 25 de maio de 2017

A secretaria:

Asdo:Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

Información adicional