cabeceira folio

 

 

 

Por medio da presente pónse en coñecemento dos interesados que pola alcaldía do concello de Aranga, ao abeiro do disposto no artigo 10 da lei 40/2015 do réxime xurídico do sector público, en virtude de resolucións do 18/03/2020 e do 30 de marzo de 2020, acordou avocarse as competencias que tiña delegado na Xunta de Goberno Local en virtude da Resolución do 20/06/2020. Esta avocación producirá efectos durante o estado de alarma decretado polo Real Decerto 463/2020 e as súas prorrogas.

Aranga, 30 de marzo de 2020

O Alcalde

Asdo: Alberto Platas Álvarez