Xunta de Goberno Local

 

cabeceira folio

 

 

 

Por medio da presente pónse en coñecemento dos interesados que pola alcaldía do concello de Aranga, ao abeiro do disposto no artigo 10 da lei 40/2015 do réxime xurídico do sector público, en virtude de resolucións do 18/03/2020 e do 30 de marzo de 2020, acordou avocarse as competencias que tiña delegado na Xunta de Goberno Local en virtude da Resolución do 20/06/2020. Esta avocación producirá efectos durante o estado de alarma decretado polo Real Decerto 463/2020 e as súas prorrogas.

Aranga, 30 de marzo de 2020

O Alcalde

Asdo: Alberto Platas Álvarez

 

 

A Xunta do Goberno Local, presidida polo Alcalde, D.Alberto Platas Álvarez, está integrada por Tres Concelleiros, (número non superior ao tercio do número legal de mebros da Corporación), e que son :

Dª.Eva Mª Sanchez Brañas

D. Francisco José Vázquez Freire

D. Diego Váquez García

Á Xunta de Goberno Local así integrada e baixo a presidencia desta Alcaldía, terá asinadas as seguintes atribucións, segundo o establecido nos artigos 23 da Lei 7/1985 de 2 de abril Reguladora das Bases do Réximen Local e o artígo 43 e 53 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais aprobado polo Real Decreto lexislativo 2568/1986 de 28 de novembro:

1º.- A Asistencia permanente ao Alcalde no exercicio das suas atribucións a tenor do disposto no artígo 23 .2.a) da Lei Reguladora das Bases do Réximen Local e o artígo 53 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais.

2º.- As atribucións que esta Alcaldía delega de forma expresa, e que son :

1º.- Dispoer gastos dentro dos límites da súa competencia e ordear pagos así como a aprobación das facturas que correspondan ao desenrolo normal do orzamento a partir da cuantía de 5.000,00 €, salvo casos de urxencia xustificada na que corresponderá ao Alcalde dando conta a Xunta do Goberno na primeira sesión que se celebre.

2º.- Aprobar a oferta de emprego público de acordo co orzamento e a plantilla aprobada polo Pleno, aprobar as bases das probas oara a selección do persoal e para os concursos de provisión de postos de traballo.

3º.- Aprobar os instrumentos de planeamento de desenrrolo do planeamento xeral non expresamente atribuidas ao pleno, así como as dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización.

4º.-Sancionar as faltas de desobediencia á autoridade do alcalde o pola infracción das ordenanzas municipais , salvo os casos en que este atribuída esta facultade a outros órganos.

5º.- As contratacións e concesión de toda clase cando o seu importe non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do ozamento ni, en calquer caso, os seis millóns de eruos, incluídas as de carácter plurianual, cando a súa duración non sexa superior dos catro anos , sempre que o importe acumulado de todas sus anualidades non supere o porcentaxe indicado, referido aos recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, ni a cuantía indicada , conforme ao disposto na disposición adicional segunda do Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro que aproba o Texto Refundido da lei de contratos do sector público.

6º.- A aprobación dos proxectos de obras e dos servizos cando sea competente para a súa contratación o concesión e estén previstos no orzamento.

7º.- A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor non supere o dez por cento dos recursos ordinarios do orzamento ni os tres millóns de euros, así como a enaxenación do patrimonio que non supere o porcentaxe nin a cuantía indicada .

8º.- O otorgamento de licencias de obra ou de actividade ou de apertura , salvo que a Leis sectoriais o atribuian ao pleno .

9º.- A aprobación de certifiacións de obras

10º.- A resolución dos recursos de reposición que se interpoñan contra os acordos en materias delegadas.

11º.- Devolucións de fianzas de todo tipo de contratos o concesiones de asuntos competencia da Xunta de goberno local así como as fianzas derivadas de actuación, licenzas ou permisos de asuntos competencia da Xunta de goberno.

12º.- As demais que expresamente le atribuian as leis.

Queda derogada expresamente a Reslución do 20 de xuño de 2011.

Información adicional