Na sesión plenaria do 27/06/2019 acordouse, en relación coa creacción e composición da Comisión Especial de Contas e Comisión Informativa Permanente de Facenda: Se constituirá , seguindo criterio de proporcionalidade, por dous vogais do partido popular e dous vogais do grupo socialista, sendo presidente o alcalde . Procede que cada un dos grupos políticos desine os integrantes concretos da dita comisión e os seus suplentes.

Acórdase igualmente a creacción e composición da Comisión Municipal de Urbanismo que se constituirá por dous concelleiros do grupo popular e dous concelleiros do grupo socialista, mantendo a presidencia a alcaldía.

Acórdase a creacción e composición da Comisión Municipal de Subvencións que se constituirá por un concelleiro do grupo popular e un concelleiro do grupo socialista, mantendo a presidencia o alcalde.