ANUNCIO

Por non presentarse reclamacións durante o período de información pública, elévase a definitivo o acordo municipal do día 26 de febreiro de 2015, aprobando a modificación da Ordenanza Fiscal número 2 reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

De conformidade co establecido no artigo 17.4 da Lei 39/1988, reguladora das facendas locais, publícase o texto íntegro da Ordenanza:

ORDENANZA FISCAL Nº 2 : REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Artigo 1º.-

Segundo o previsto no artigo 95, apartados 1,2 e 5 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, o concello de Aranga exisirá o Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de conformidade coas cuotas do cadro de Tarifas contidas no apartado 1 do dito artigo 95, que poderá ser modificado pola Lei de Presupostos Xerais do Estado.

Artigo 2º.-

O pago do imposto acreditaráse mediante a declaración- liquidación ou recibo debidamente validado pola Entidade recaudadora.

Artigo 3º.-

1. No caso das primerias adquisicións de vehículos , ou cando estes se reformen de maneira que altere a súa clasificación aos efectos do presente imposto, os suxeitos pasivos presentarán, nos lugares que determine a Deputación Provincial da Coruña, no prazo de trinta días a contar dende a data de adquisición ou reforma, declaración-liquidación segundo o modelo aprobado pola Corporación, acompañado da documentación acreditativa da súa compra ou modificación, certificado de características técnicas do vehículo e doucmento nacional de identidade ou código de identificación fiscal do suxeito pasivo.

2. Simultáneamente á presentación da declaración-liquidación a que se refire o apartado anterior, o suxeito pasivo ingresará o importe da cuota do imposto resultante da mesma. Esta autoliquidación terá a consideración de liquidación provisional en tanto que pola oficina xestora non se comprobe que a mesma se ten efectuado mediante a correcta aplicación das normas reguladoras do imposto.

Artigo 4º.-

1. No caso de vehículos xa matriculados ou declarados aptos para a circulación, a recaudación das correspondentes cuotas realizaráse mediante o sistema de padrón anual no que figurarán todos os vehículos suxeitos ao imposto que esten inscritos no correspondente Rexistro Público a nome das persoas ou entidades domiciliadas no termo municipal.

2.O Padrón do imposto exporáse ao público anualmente para que os lexítimos interesados poidan examinalo e , no seu caso, formular as reclamacións oportunas.A dita exposición pública anunciaráse no Boletín Oficial da Provincia e producirá os efectos de notificación da liquidación de cada un dos suxeitos pasivos.

Artigo 5º.-

Gozarán dunha bonificación do cen por cen, sobre da cuota do imposto, os vehículos históricos e aqueles que teñan unha antiguedade mínima de 25 anos, contados dende a data da súa fabricación ou, si esta non se coñecese, tomando como tal a da súa primera matriculación ou , no seu defecto , a data no que o correspondente tipo ou varainte deixouse de fabricar.

A bonificación será de natureza regrada e terá carácter rogado, debendo ser solicitada expresamente polo suxeito pasivo, aportando, con anterioridade ao devengo do imposto, xunto á solicitude , a documentación que acredite a data da súa primeira matriculación ou certificado do fabricante ou de Industria respecto da data na que se deixou de fabricar o modelo en cuestión, asi como a documentación que xustifique que estar ao corrente no pago do imposto, medienet a exhibición dos recibos dos últimos cqatro anos, ou certificado equivalente.

Artigo 6º.-

No non expresamente previsto nesta Ordenanza rexerán os preceptos que se conteñen na Subsección 4ª, da sección 3ª, do capítulo II, do título II do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, nas normas concordantes e complementarias desta e nas demais Leis do estado reguladoras da materia, así como nas disposicións ditadas no seu desenvolvemento.

Disposición final.-

A presente Ordenanza entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata que se acorde a súa modificación ou derogación.O día da súa entrada en vigor, quedará derogada a anteiror Ordenanza Fiscal nº2.

Aranga, 10 de abril de 2015

O alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez