ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO TIPO DE GRAVAME DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES.

Artigo 1º.-

De conformidade co que se prevé no artigo 73 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, os tipos de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles aplicables a este Concello quedan fixados nos termos que establece o artigo seguinte.

Artigo 2º.-

1) O tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles aplicable aos de natureza urbana queda fixado no 0,50%.

2) O tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles aplicable aos de natureza rústica queda fixado no 0,90%.

3) O tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles aplicable aos bens inmobles de características especiais queda fixado no 1,3%.

Artigo 3º.-

Por razón de criterios de eficiencia e de economía na xestión recadatoria do tributo, de conformidade co artigo 63.4 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais, establécese a exención dos bens inmobles urbanos, cuxa cota líquida non supere a cantidade de 2,40 euros, e dos bens inmobles rústicos, cuxa cota líquida non supere a contía de 1 euro.

Artigo 4º.-

Gozarán dunha bonificación do 90% da cota tributaria íntegra do imposto os suxeitos pasivos que obstenten a condición de titulares de familia numerosa.

Esta exención aplicarase á vivenda habitual dos suxeitos pasivos que obstenten a condición de titulares de familias numerosas, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

a) Que a suma de valores catastrais de todos os bens inmobles sitos no Termo Municipal de Aranga, dos que sexan suxeitos pasivos os titulares da familia numerosa ou algún dos seus membros, non excedan de 80 000 euros.

b) Que a renda dispoñible da unidade familiar, tendo en conta o número dos seus membros, non exceda dos límites que figuran no seguinte cadro, logo de considerar a renda dispoñible a suma das bases impoñibles dos membros da unidade familiar que obteñan rendas suxeitas ao Imposto sobre a renda das persoas físicas:

Núm. membros da unidade familiar

Importe máximo da renda dispoñible (euros)

 

Núm. membros da unidade familiar

Importe máximo da renda dispoñible (euros)

3

20.000

4

30.000

5

35.000

6

39.000

7

42.000

8

44.000

9 ou máis

45.000

Os suxeitos pasivos que, cumprindo os requisitos que se establecen, poidan gozar desta bonificación, deberán presentar a correspondente solicitude dirixida ao Excmo. Sr. presidente da Deputación da Coruña, antes do 31 de marzo do ano correspondente ao período impositivo no que pretendan que teña efecto. Exclusivamente, para o exercicio de 2003 o prazo para a presentación da solicitude amplíase ata o 31 de maio de 2003.

Xunto co escrito deberá presentar:

- Unha fotocopia compulsada do título de familia numerosa expedido polo órgano competente.

- Un certificado de empadroamento do titular da familia numerosa, referido á situación existente a 31 de decembro do ano anterior, no que consten os membros da unidade familiar que conviven no inmoble para o que se solicita a bonificación.

- Unha copia complusada das últimas declaracións do Imposto sobre a renda das persoas físicas presentadas polo titular da familia numerosa, e, no seu caso, por cada un dos membros da unidade familiar que obteñan rendas suxeitas ao referido imposto. En caso de non estar obrigados a presentar declaración da renda, aportarán un certificado no que conste que non se presentou, e nóminas, certificados de retencións ou calquera outro documento que sirva para determinar a renda dispoñible.

Á vista da documentación que se presente, a Excma. Deputación Provincial da Coruña ditará unha resolución concedendo ou denegando a bonificación que se solicita. A bonificación outorgada só terá efecto para o período impositivo no que se solicite, debendo solicitarse a súa prórroga nos seguintes períodos impositivos, aportando de novo a documentación que acredite que se seguen cumprindo os requisitos para o seu desfrute. A presentación da solicitude fóra de prazo dará lugar á súa inadmisión e conseguinte denegación da bonificación solicitada.

Artigo 5º.-

No non expresamente previsto nesta Ordenanza rexerán os preceptos que se conteñen na Subsección 2ª, da sección 3ª, do capítulo II, do título II do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, da Lei do catastro inmobiliario aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2004, de 5 de marzo, ambas as dúas coas modificacións introducidas polas Disposicións adicionais sétima e décima da Lei 16/2007, de 4 de xullo, así como polas Leis concordantes e complementarias destas e

as demais Leis do estado reguladoras da materia, así como das disposicións ditadas no seu desenvolvemento.

Disposición final: A presente Ordenanza entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a súa aplicación a partir do 1 de xaneiro de 2012, permanecendo en vigor ata que se acorde a súa modificación ou derogación.

Aranga, 18 de outubro de 2011.O ALCALDE.Asdo:Alberto Platas Álvarez.