aprobación definitiva ao Plan Xeral de ordenación municipal do Concello de Aranga

Por Orde do 16 de decembro de 2013 , publicada no Diario Oficial de Galicia nº 246 do 26 de decembro de 2013, ditada polo Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, prestouse aprobación definitiva ao Plan Xeral de ordenación municipal do concello de Aranga.

A resolución establece:

"1º.- Outorgar a aprobación definitiva ao Plan Xeral de ordenación municipal do Concello de Aranga, de acordo co establecido no artigo 85.7 a) da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e de protección do medio rural de Galicia.

2º.- De conformidade co disposto polos artigos 92 da Lei 9/2002 e 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o concello deberá publicar no BOP a normativa e ordenanzas do PXOM aprobado definitivamente.

3º.- Notifíquese esta orde ao Concello e publíquese no Diario Oficial de Galicia.

4º.- Contra esta orde cabe interpoñer recurso contencioso- administrativo ante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso- administrativa."

En cumprimento do establecido no apartado segundo da resolución, procédese á publicación da normativa e ordenanzas do PXOM de Aranga aprobado definitivamente.

Aranga, 26 de decembro de 2013

O alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

www.aranga.es/pxom

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

itv

ENTREGA DOS TÍTULOS DE PROPIEDADE, CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE CAMBÁS

bandoconcentracion

CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE CAMBÁS

bando

Exposición ó público da Ordenanza reguladora do prezo público do servizo de axuda a domicilio

Polo Pleno Municipal deste Concello, na sesión que se realizou o día 31 de outubro de 2013 , acordouse derogar expresamente a Ordenanza reguladora do prezo público do servizo de axuda a domicilio, aprobada o día 24 de xuño de 2009.

                        Na mesma sesión acordouse aprobar a nova ordenanza reguladora do prezo público do servizo de axuda a domicilio, que se expón ao público polo prazo de trinta días a contar dende o seguinte á insercción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a efectos de que os interesados poidan presentar as alegacións que estimen oportunas. De non presentarse alegacións, o acordo de aprobación quedará elevado a definitivo.

                        Aranga, 4 de novembro de 2013

                        O ALCALDE

                        Asdo./ Alberto Platas Álvarez

Exposición ó público da Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar.

           Polo pleno municipal, na sesión ordinaria do día 31 de outubro de 2013, acordouse  derogar expresamente o Regulamento do servizo de axuda no fogar do concello de Aranga aprobado o  24 de xuño de 2009 e  modificado mediante acordo do 30 de xuño de 2010.                        

Na mesma sesión, acordouse  aprobar a nova Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do concello de Aranga,  que se expón ao público polo prazo de trinta días a contar dende o seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a  efectos de que os interesados poidan presentar as alegacións e suxerencias que estimen pertinentes.                          

De non presentarse alegacións, o acordo de aprobación quedará elevado a definitivo.                          

Aranga, 31 de outubro de 2013                        

O alcalde :                            

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional