CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CUBRIR A PRAZA DE XUIZ DE PAZ SUBSTITUTO

xuizpaz2014

Subvencións concello de Aranga

Por medio da presente comunicación ponse en coñecemento dos interesados que a Xunta de Goberno Local , na sesión que celebrou o día 3 de setembro de 2014, adoptou o seguinte acordo que se transcribe literalmente do borrador da acta :

"Primeiro: Conceder subvencións para cada unha das solicitudes que a continuación se indican, cun coeficiente de financiación do 1,00%, financiándose o 28,50% das actividades solicitadas e o 23,90% das inversións solicitadas:

- Ao Consello de Anciáns: 513,00 € para financiar o proxecto de acercamento ás redes sociais, realizando un video.

- Á Asociación de Mulleres do campo: 342,00 € para financiar a realización de talleres diversos.

-Á AAVV Muniferral, Alba Cultural e Recreativa solcita unha subvención polo importe de 2.390,00 € para financiar o acondicionamento de local social.

- Á SCRD O Cruceiro 517,27 € para a celebración do Día do Socio.

- Á AAVV O Igresario Feás 487,35 € para financiar a celebración do día das letras galegas.

- Á Asociación Socio Cultural San Salvador de Fervenzas 484,50 € para financiar actividades de formación e 979,90 € para financiar o pintado do exterior do local social.

- Á Asocaición Hípica Cabaleiros da Cima solicita 370,50 € para a celebración dunha Ruta Cabalar.

- Á ANPA CEIP A Castellana 478,00 € para a organización dun banco de libros que inclue mobiliario e libros e 285,00 € para a organización dun curso de Stevia.

- Á AAVV Santa Cruz de Aranga 1.425,00 € para un curso de restauración de mobles e 1912,00 € para a compra e colocación de parque biosaudable.

- Á AAVV San Lourenzo de Vilarraso 855,00 € para a impartición de clases de baile e 1.434,00 € para a adquisición dun terreo destinado a merendeiro.

- Á Asociación Cultural e Deportiva Val de Aranga 1.710,00 € para a impartición dun curso teórico-práctico sobre o Medio Ambiente e a súa relación cos cultivos agrícolas e 418,01 € para equipamento docente.

- Á AAVV San Pedro de Cambás 1.823,63 € para financiar o acondicionamento do Local social de Toxiño.

-Á Federación Veciñal Fragas do Mandeo unha subvención para financiar os autobuses que se utilicen na excursión anual conxunta de todas as asociacións e a financiación dunha actuación musical con motivo do entroido e 2.390,00 € para ampliación da carpa.

- Á Asociación San Vicente de Fervenzas unha subvención de 2390,00 € para a adquisición de carpa.

- Á Club Xuventude A Castellana 1.539,00 € para financiar a participación en maratóns, ligas de Peñas etc.

Segundo: Denegar a subvención solicitada por Cofradía Virxe das Angustias, polo seu carácter confesional.

Terceiro: O presente acordo seralles notificado expresamente a todos os solicitantes, no prazo de dous meses e será exposta no taboleiro de anuncios da casa consistorial e na práxina web do Concello. Contra a desestimación expresa ou presunta poderán formularse os recursos que procedan.

Cuarto: Os beneficiarios deberán manifestar, no prazo de quince días hábiles dende a recepción da notificación da concesión, a súa aceptación expresa, debendo cumprir as obrigas establecidas na base 7 da convocatoria.

Quinto: O prazo para xustificar a realización da actividade será de tres meses a contar dende a recepción da comunicación da subvención, puidando prorrogarse no caso de petición motivada do beneficiario."

Anuncio corrección de erros do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Aranga

Por Orde do 9 de xullo de 2014 , ditada pola Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, aprobouse definitivamente a corrección de erros do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Aranga, facendo constar que contra a dita Orde cabe interpoñer recurso contencioso- administrativo ante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso- administrativa.

Ler máis:Anuncio corrección de erros do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Aranga

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS CONDUTORES PARA A CONDUCIÓN DO VEHÍCULO MOTOBOMBA

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS CONDUTORES PARA A CONDUCIÓN DO VEHÍCULO MOTOBOMBA DURANTE A CAMPAÑA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DO ANO 2014 NESTE CONCELLO DE ARANGA MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS.-

1º.-OBXECTO.- O obxecto da presente convocatoria é a contratación laboral de carácter temporal , polo sisetema de concurso de méritos, de dous condutores para o vehículo motobomba municipal durante a campaña do ano 2014, que comenza o día 16 de xullo.

Ler máis:BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS CONDUTORES PARA A CONDUCIÓN DO VEHÍCULO MOTOBOMBA

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO PARA O CONCELLO DE ARANGA

basesauxiliar1

basesauxiliar2

basesauxiliardomicilio-3

RECOLLIDA PLÁSTICOS AGRÍCOLAS

bando plasticos

Información adicional