EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PXOM

Por medio do presente bando ponse en coñecemento das persoas interesadas, que de conformidade co artigo 85 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, que o Pleno Municipal do concello de Aranga, na sesión que se realizou o día 10 de abril de 2012, aprobou o Plan Xeral de Ordenación Municipal, con carácter previo á aprobación provisional, así como o informe de sostibilidade ambiental e as propostas de convenios urbanísticos que se integran nel.

Ler máis:EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PXOM

NOVAS PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ARANGA.

Por medio do presente Bando, pónse en coñecemento de todos os veciños do termo municipal, que o Pleno Municipal, na sesión que realizou o dia 10 de abril de 2012, fíxo a segunda aprobación inicial ao Plan Xeral de Ordenación Municipal de Aranga.
 
    Iníciase un novo período de exposición pública de dous meses que se contarán dende o día seguinte a inserción do anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Ler máis:NOVAS PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ARANGA.

RECOLLIDA DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS

 O Concello vai proceder á recollida de plásticos agrícolas, por iso, as persoas interesadas en que se lles preste este servizo terán que depositar os plásticos debidamente dobrados e atados ao lado dos contedores do lixo existentes, con anterioridade ao día 19 de abril de 2012, data na que se procederá á súa retirada. 

PUNTUACIÓN DOS ASPIRANTES A CUBRIR A PRAZA DE PEÓN - TRACTORISTA NESTE CONCELLO DE ARANGA, OBTIDA NA FASE DA VALORACIÓN DOS MÉRITOS

oposicion

RESULTADO CONCURSO DE MÉRITOS PARA A PRAZA DE PEÓN TRACTORISTA

Tras superar o concurso de méritos convocado ao efecto e logo de ver á proposta efectuada polo tribunal cualificador, faíse público que por Resolución da alcaldía do día 20 de marzo de 2012 , nomease peón- tractorista , como persoal laboral temporal, a D.Garbriel Rodriguez Sánchez.

Ler máis:RESULTADO CONCURSO DE MÉRITOS PARA A PRAZA DE PEÓN TRACTORISTA

APROBACIÓN INICIAL DE EXPROPIACIÓN

A Xunta de Goberno Local de Aranga, na sesión que realizou o día 22 de febreiro de 2012, aprobou inicialmente o proxecto de expropiación por taxación conxunta do solo urbanizable do sector M-3 de Montesalgueiro.

O que se fai público a efectos de que os interesados poidan presentar alegacións, reclamacións ou suxestións que estimen pertinentes, no prazo dun mes dende a inserción do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Aranga, 20 de marzo de 2012

Información adicional