APOIO Ó SECTOR LÁCTEO

Tendo recibido o comunicado subscrito polas principais organizacións sindicais agrarias de Galicia: ASAJA Galicia, Sindicato Labrego Galego e Unión Agrarias, no que se denuncia a situación de crise que está a sufrir o sector lácteo galego, especialmente as explotacións lácteas e as familias, que teñen invertidos todos os seus bens e esforzos na producción do leite, como Alcalde do Concello de Aranga, e querendo manifestar o meu apoio aos gandeiros galegos, convoquei un pleno municipal, que se celebrou no día de onte, no que se aprobou, por unanimidade, subscribir o " Manifesto contra as imposicións ilegais das industrias aos produtores de leite de Galicia", elaborado polas formacións sindicais.

Coa aprobación deste acordo solicítase dos organismos competentes a adopción das medidas precisas para solventar esta situación que tan inxustamente están a padecer os nosos gandeiros, aos que manifestamos o noso apoio e solidariedade.

Aranga, 6 de maio de 2015

IMPLANTACIÓN DA SEDE ELECTRÓNICA NA WEB DO CONCELLO DE ARANGA

sede electronica

convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2015

Polo presente anuncio ponse en coñecemento dos interesasdos/as que o pleno municipal deste Concello de Aranga ven de aprobar, na sesión que se realizou o día 6 de marzo de 2015 , as bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2015, establecendo o prazo de vinte días hábiles, que se contará a partir do día seguinte á inserción deste anuncio, para a presentación de solicitudes.

Aranga, 9 de marzo de 2015

O alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Ler máis:convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para...

CORRECCION DE ERROS convocatoria de selección de persoal laboral temporal

DILIXENCIA:

 Consígnoa eu, secretaria, para facer constar que se detectou un erro na transcrición do anuncio de convocatoria de selección de persoal laboral temporal do día 2 de marzo de 2015, faise constar que o prazo de presentación de instancias é de “quince días hábiles” que se contarán a partir do seguinte á publicación deste anuncio no BOP, e non de “dez días hábiles” como por erro se fixo constar.

           Aranga, 5 de marzo de 2015

                                                            A secretaria

 

                                        Asdo.: Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

Formalización do DNI en Aranga

Por medio do presente documento ponse en coñecemento das persoas interesadas que os días que se sinalan a continuación, do ano 2015, prestará servizo, no Excmo. Concello de Betanzos, persoal da Xefatura Superior de Policía para a formalización do Documento Nacional de Identidade.

Días de tramitación ano 2015

8, 9, 12, 13, e 14 de Xaneiro de 2015.

15, 16, 17, 18 e 19 de Xuño de 2015.

A inscrición para poder acudir nestas datas debe facerse no Concello de Betanzos, indicando: Nome e apelidos, nº DNI e teléfono de contacto.

Para máis información poden acudir a este Concello donde o informarán sobre as dúbidas que lle poidan surxir.

O que se fai público para o xeral coñecemento.

Aranga, 23 de Decembro de 2014.

O ALCALDE

Asdo.: Alberto Platas Álvarez

Unidade Móbil de inspección técnica de vehículos en Aranga

Por medio do presente documento ponse en coñecemento da veciñanza do municipio que a UNIDADE MÓBIL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA prestará servizo neste Concello, na "estrada da Castellana que vai da Casa Santiago ao Centro de Saúde", durante os días:

- 7, 8, 9 e 12 de Xaneiro de 2015 co horario seguinte:

MAÑÁS: De 9:00 a 13:30 horas

TARDES: De 15:15 a 18:00 horas

- 9 de Xaneiro de 2015 co horario seguinte:

MAÑÁ: De 9:00 a 13:30 horas

Para solicitar cita previa:

* Por teléfono: 902 309 000

*A través da páxina web: www.sycitv.com - Cita previa.

O que se fai público para o xeral coñecemento.

Aranga, 23 de Decembro de 2014

O ALCALDE

Asdo.: Alberto Platas Álvarez

Información adicional