ARANGA XA TEN DOMINIO .GAL

 

 

O Concello de Aranga xa é

logo2

un minuto de silencio

instantnea 1 23-03-2016 13-08

 

O CONCELLO DE ARANGA SÚMASE Á DOR QUE SUFREN AS VÍTIMAS E APOIA AS FAMILIAS DAS PERSOAS FALECIDAS NOS ATENTADOS QUE TIVERON LUGAR EN BRUXELAS.

QUE A PAZ PREVALEZA!

APROBACIÓN DEFINITIVA ORZAMENTOS MUNICIPAIS 2016

De conformidade co disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais e aprobado definitivamente polo Pleno Municipal o orzamento municipal para o exercicio 2016, faise púbico que o orzamento ascende, tanto en gastos como en ingresos, á contía de 2.286.323,06 € (dous millóns douscentos oitenta e seis mil trescentos vinte e tres con seis céntimos) correspondéndolle a cada capítulo as cantidades que a continuación se expresan, segundo o seguinte detalle:

Ler máis:APROBACIÓN DEFINITIVA ORZAMENTOS MUNICIPAIS 2016

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO FOMENTO DA NATALIDADE

O pleno municipal, na sesión que realizou o día 29 de febreiro de 2016 acordou proceder á modificación da ordenanza reguladora do fomento da natalidade, concretamente nos seus artigos 2, 3 e 7 .

O que se fai público a efectos de dar audiencia aos interesados para presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas , no prazo de trinta días dende a insercción deste anuncio.

No caso de non se presentar ningúnha, esta modificación da ordenanza consideraráse elevada a definitiva.

Aranga a 4 de marzo de 2016

O Alcalde :

Asdo.:Alberto Platas Álvarez

APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO MUNICIPAL 2016

O Pleno da Corporación logo de aprobar o Orzamento Xeral Municipal , as bases de execución do orzamento, o cadro de persoal funcionario e laboral para o exercio económico 2016, en cumprimento do que se dispón no artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e nas disposicións concordantes, expónse ao público na Secretaría deste Concello, polo prazo de quince días hábiles -que se empezarán a contar desde o día seguinte á inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia- co fin de que durante este prazo poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes. NO caso de non presentarse reclamacións entenderáse definitivamente aprobado.

Aranga, 29 de febreiro de 2016

O Alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

ACORDO DE MODIFICAR O RÉXIME DE DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS

Por medio do presente pónse en coñecemento dos interesados que o pleno municipal, na sesión que celebrou o día 29 de febreiro de 2016 acordou modificar o réxime de dedicacións exclusivas, de maneira que o cargo de Primeira/o Teniente de Alcalde deixa de estar afecto ao réxime de dedicación exclusiva e pasa a desempeñarse con dedicación parcial.

A tal efecto, as retribucións brutas anuais afectas ao cargo quedan fixadas en 23.007,18 €.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Aranga, 4 de marzo de 2016

O Alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional