Edicto exposición pública da Conta Xeral do concello

E D I C T O .-

Formulada e rendida a Conta Xeral deste Concello correspondente ao exercicio 2017, e informada pola Comisión Especial de Contas, expónse ao público, cos documentos que a xustifican, na Secretaría desde Concello, por espacio de quince días hábiles, contados a partir do día seguiente ao da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, co obxecto de que os interesados poidan examinala e formular os reparos e reclamacións que estimen pertinentes, durante dito prazo e oito días máis, de conformidade co disposto nos artígos 116 da Lei 7/1985 reguladora das Bases do Réxime Local e 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobada polo Real Decreto Lexislativo 2/2004.

Aranga, a 20 de xuño de 2018

O Alcalde :

Asdo/Alberto Platas Álvarez

licencia de obra vivenda unifamiliar vinculada a explotación agropecuaria no Castro(cambás)

licencia de obra

anuncio enaxenación de res mostrenca

enaxenacin res

bando: cabalo atopado no concello

bando cabalo

modificación da ordenanza municipal reguladora do fomento da natalidade

O pleno municipal, na sesión que realizou o día 28 de decembro de 2017 acordou proceder á modificación da ordenanza municipal reguladora do fomento da natalidade, concretamente nos seus artigos cuarto e sexto.

O que se fai público a efectos de dar audiencia aos interesados para presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas , no prazo de trinta días dende a insercción deste anuncio.

No caso de non se presentar ningúnha, esta modificación da ordenanza consideraráse elevada a definitiva.

Aranga a 29 de decembro de 2017

O Alcalde :

 

 

Asdo.:Alberto Platas Álvarez

ITV MAQUINARIA AGRÍCOLA

itv 2017

Información adicional