convocatoria do pleno ordinario do 7 de setembro de 2017

convocatoria pleno ordinario 7 de setembro 2017

tramitación dni 2017

dni2017

novas "llega 800"

 

Tal y como le fue comunicado a su Ayuntamiento al inicio de la prestación, en su municipio, del servicio de telefonía móvil de 4ª Generación (4G en la banda de 800 MHz), este servicio puede producir afectaciones en la recepción de televisión digital terrestre (TDT).

Para solucionar estas afectaciones y garantizar que la puesta en servicio de las estaciones base de telefonía móvil no afecte a la TDT, la entidad LLEGA800 lleva a cabo las actuaciones técnicas necesarias en las instalaciones de recepción de los usuarios de TDT. Estas actuaciones son de carácter gratuito para los ciudadanos afectados.

De acuerdo a la Orden Ministerial que regula este proceso, el plazo para solicitar las actuaciones en caso de afectación por parte de los usuarios de TDT, es de seis meses desde la fecha de puesta en servicio de las estaciones de telefonía móvil.

Ler máis:novas "llega 800"

Exponse ao público conta xeral correspondente ao exercicio 2016

E D I C T O .-

Formulada e rendida a Conta Xeral deste Concello correspondente ao exercicio 2016, e informada pola Comisión Especial de Contas, expónse ao público, cos documentos que a xustifican, na Secretaría desde Concello, por espacio de quince días hábiles, contados a partir do día seguiente ao da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, co obxecto de que os interesados poidan examinala e formular os reparos e reclamacións que estimen pertinentes, durante dito prazo e oito días máis, de conformidade co disposto nos artígos 116 da Lei 7/1985 reguladora das Bases do Réxime Local e 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobada polo Real Decreto Lexislativo 2/2004.

Aranga, a 23 de xuño de 2017

O Alcalde :

Asdo/Alberto Platas Álvarez

orzamentos muninicipais 2017

orzamento municipal 2017

2orzamento municipal 2017

publicado no bop o anuncio para a plaza de xuiz de paz

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/02/13/2017_0000001014.html

"Os aspirantes poderán presentar as súas solicitudes no prazo de quince días hábiles, que se contarán desde a publicación deste Edicto no Boletín Oficial da Provincia."

Información adicional