DATAS RENOVACIÓN DNI 2018

renovacin dni 2018

bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2018

ANUNCIO.-

Polo presente anuncio ponse en coñecemento dos interesasdos/as que o pleno municipal deste Concello de Aranga ven de aprobar, as bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2018, establecendo o prazo de vinte días hábiles, que se contará a partir do día seguinte á inserción deste anuncio, para a presentación de solicitudes.

Aranga, 21 de agosto de 2018

A alcaldesa en funcións:

Asdo:Eva María Sánchez Brañas

Ler máis:bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de...

Aprobación definitiva do orzamento 2018

De conformidade co disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais e aprobado definitivamente polo Pleno Municipal na sesión do 17/07/2018, o orzamento municipal para o exercicio 2018, faíse púbico o orzamento resumido por capítulos :

Ler máis:Aprobación definitiva do orzamento 2018

anuncio de información publica de proposta de convenio urbanístico ( solo urbanizable de uso industrial en Montesalgueiro)

De conformidade co disposto no artigo 168 da lei 2/2016 do 10 de febreiro do Solo de Galicia, sométese a información pública durante o prazo dun mes, contado a partir do seguinte á insercción deste anuncio, a proposta de convenio urbanístico de xestión para a execución do sistema xeral de infraestructruas de servizo SXIS-3 do Sector I2 de solo urbanizable de uso industrial en Montesalgueiro,cuxo texto íntegro pódese consultar na secretaria xeral do concello de Aranga ou na páxina web do concello: www.aranga.es.

Aranga, 19 de xullo de 2018

O Alcalde:

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Ler máis:anuncio de información publica de proposta de convenio urbanístico ( solo urbanizable de uso...

anuncio de exposición pública do Inventario Municipal de bens e dereitos da corporación

ANUNCIO.-

O pleno municipal de Aranga, na sesión do 17/07/2018 adoptou o acordo de aprobar a formación do Inventario Municipal de bens e dereitos da Corporación a data 31/12/2016. O que se expón ao público para xeral coñecemento e a efectos de que os interesados poidan presentar as alegacións, reclamacións ou suxestión que consideren convenientes, durante o prazo de treinta días contados a partir do día seguinte a insercción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.Igualmente se publicará anuncio no taboleiro de edictos e na páxina web do concello de Aranga.

Aranga, 19 de xullo de 2018

O Alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Novas en relación ao Orzamento Xeral Municipal para o exercicio 2018

                    O Pleno da Corporación logo de aprobar o Orzamento Xeral Municipal para o exercicio de 2018, o cadro de persoal funcionario e laboral e restante documentación complementaria para o dito exercicio, en cumprimento do que se dispón no artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e nas disposicións concordantes, expónse ao público na Secretaría deste Concello, polo prazo de quince días hábiles -que se empezarán a contar desde o día seguinte á inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia- co fin de que durante este prazo poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ao Sr. presidente desta Corporación.No caso de non terse presentado reclamacións entenderáse definitivamente aprobado

 

                    Aranga, 19 de xullo de 2018

 

                    O Alcalde :

 

 

 

                    Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional