anuncio de información publica de proposta de convenio urbanístico ( solo urbanizable de uso industrial en Montesalgueiro)

De conformidade co disposto no artigo 168 da lei 2/2016 do 10 de febreiro do Solo de Galicia, sométese a información pública durante o prazo dun mes, contado a partir do seguinte á insercción deste anuncio, a proposta de convenio urbanístico de xestión para a execución do sistema xeral de infraestructruas de servizo SXIS-3 do Sector I2 de solo urbanizable de uso industrial en Montesalgueiro,cuxo texto íntegro pódese consultar na secretaria xeral do concello de Aranga ou na páxina web do concello: www.aranga.es.

Aranga, 19 de xullo de 2018

O Alcalde:

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Ler máis:anuncio de información publica de proposta de convenio urbanístico ( solo urbanizable de uso...

anuncio de exposición pública do Inventario Municipal de bens e dereitos da corporación

ANUNCIO.-

O pleno municipal de Aranga, na sesión do 17/07/2018 adoptou o acordo de aprobar a formación do Inventario Municipal de bens e dereitos da Corporación a data 31/12/2016. O que se expón ao público para xeral coñecemento e a efectos de que os interesados poidan presentar as alegacións, reclamacións ou suxestión que consideren convenientes, durante o prazo de treinta días contados a partir do día seguinte a insercción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.Igualmente se publicará anuncio no taboleiro de edictos e na páxina web do concello de Aranga.

Aranga, 19 de xullo de 2018

O Alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Novas en relación ao Orzamento Xeral Municipal para o exercicio 2018

                    O Pleno da Corporación logo de aprobar o Orzamento Xeral Municipal para o exercicio de 2018, o cadro de persoal funcionario e laboral e restante documentación complementaria para o dito exercicio, en cumprimento do que se dispón no artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e nas disposicións concordantes, expónse ao público na Secretaría deste Concello, polo prazo de quince días hábiles -que se empezarán a contar desde o día seguinte á inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia- co fin de que durante este prazo poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ao Sr. presidente desta Corporación.No caso de non terse presentado reclamacións entenderáse definitivamente aprobado

 

                    Aranga, 19 de xullo de 2018

 

                    O Alcalde :

 

 

 

                    Asdo:Alberto Platas Álvarez

Edicto exposición pública da Conta Xeral do concello

E D I C T O .-

Formulada e rendida a Conta Xeral deste Concello correspondente ao exercicio 2017, e informada pola Comisión Especial de Contas, expónse ao público, cos documentos que a xustifican, na Secretaría desde Concello, por espacio de quince días hábiles, contados a partir do día seguiente ao da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, co obxecto de que os interesados poidan examinala e formular os reparos e reclamacións que estimen pertinentes, durante dito prazo e oito días máis, de conformidade co disposto nos artígos 116 da Lei 7/1985 reguladora das Bases do Réxime Local e 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobada polo Real Decreto Lexislativo 2/2004.

Aranga, a 20 de xuño de 2018

O Alcalde :

Asdo/Alberto Platas Álvarez

licencia de obra vivenda unifamiliar vinculada a explotación agropecuaria no Castro(cambás)

licencia de obra

anuncio enaxenación de res mostrenca

enaxenacin res

Información adicional