anuncio enaxenación de res mostrenca

enaxenacin res

bando: cabalo atopado no concello

bando cabalo

modificación da ordenanza municipal reguladora do fomento da natalidade

O pleno municipal, na sesión que realizou o día 28 de decembro de 2017 acordou proceder á modificación da ordenanza municipal reguladora do fomento da natalidade, concretamente nos seus artigos cuarto e sexto.

O que se fai público a efectos de dar audiencia aos interesados para presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas , no prazo de trinta días dende a insercción deste anuncio.

No caso de non se presentar ningúnha, esta modificación da ordenanza consideraráse elevada a definitiva.

Aranga a 29 de decembro de 2017

O Alcalde :

 

 

Asdo.:Alberto Platas Álvarez

ITV MAQUINARIA AGRÍCOLA

itv 2017

SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO 27 DE OUTUBRO DE 2017

sesion ordinaria pleno 27 de outubro de 2017

ÁBRESE O PRAZO DE SOLICITUDE DAS AXUDAS AO ALUMNADO DO CEIP A CASTELLANA PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017-2018

O prazo de presentación da solicitude para a concesión de axudas ao alumnado do CEIP A Castellana para adquisición de material escolar para o curso 2017-2018, ábrese no día de hoxe e rematará o día 3 de outubro incluído.

http://www.aranga.es/servizos-municipais/623-informacion-publica-de-axudas-aos-alumnos-do-ceip-a-castellana-curso-20172018

Información adicional