Novas en relación ao Orzamento Xeral Municipal para o exercicio 2018

                    O Pleno da Corporación logo de aprobar o Orzamento Xeral Municipal para o exercicio de 2018, o cadro de persoal funcionario e laboral e restante documentación complementaria para o dito exercicio, en cumprimento do que se dispón no artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e nas disposicións concordantes, expónse ao público na Secretaría deste Concello, polo prazo de quince días hábiles -que se empezarán a contar desde o día seguinte á inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia- co fin de que durante este prazo poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ao Sr. presidente desta Corporación.No caso de non terse presentado reclamacións entenderáse definitivamente aprobado

 

                    Aranga, 19 de xullo de 2018

 

                    O Alcalde :

 

 

 

                    Asdo:Alberto Platas Álvarez

Edicto exposición pública da Conta Xeral do concello

E D I C T O .-

Formulada e rendida a Conta Xeral deste Concello correspondente ao exercicio 2017, e informada pola Comisión Especial de Contas, expónse ao público, cos documentos que a xustifican, na Secretaría desde Concello, por espacio de quince días hábiles, contados a partir do día seguiente ao da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, co obxecto de que os interesados poidan examinala e formular os reparos e reclamacións que estimen pertinentes, durante dito prazo e oito días máis, de conformidade co disposto nos artígos 116 da Lei 7/1985 reguladora das Bases do Réxime Local e 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobada polo Real Decreto Lexislativo 2/2004.

Aranga, a 20 de xuño de 2018

O Alcalde :

Asdo/Alberto Platas Álvarez

licencia de obra vivenda unifamiliar vinculada a explotación agropecuaria no Castro(cambás)

licencia de obra

anuncio enaxenación de res mostrenca

enaxenacin res

bando: cabalo atopado no concello

bando cabalo

modificación da ordenanza municipal reguladora do fomento da natalidade

O pleno municipal, na sesión que realizou o día 28 de decembro de 2017 acordou proceder á modificación da ordenanza municipal reguladora do fomento da natalidade, concretamente nos seus artigos cuarto e sexto.

O que se fai público a efectos de dar audiencia aos interesados para presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas , no prazo de trinta días dende a insercción deste anuncio.

No caso de non se presentar ningúnha, esta modificación da ordenanza consideraráse elevada a definitiva.

Aranga a 29 de decembro de 2017

O Alcalde :

 

 

Asdo.:Alberto Platas Álvarez

Información adicional