convocatoria pública para cubrir a praza de Xuíz de paz substituto deste xulgado de paz do concello de aranga

O Concello de Aranga anuncia a convocatoria pública para cubrir a praza do Xuíz de Paz Substituto deste Xulgado de Paz.

Os aspirantes poderán presentar as súas solicitudes no prazo de quince días hábiles, que se contarán desde a publicación deste Edicto no Boletín Oficial da Provincia, acompañadas da seguinte documentación:

-Certificado de nacemento ou fotocopia autentificada do DNI

-Certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e Rebeldes e a declaración complementaria a que se refire o artigo 2.1 da Lei 68/1980, relativa a non estar inculpado nin procesado.

- Certificación médica de non padecer enfermidade física ou psíquica que incapacite para o exercicio do cargo.

- Declaración xurada de non estar incurso en causas de incompatibilidade.

-Xustificación de méritos que se aleguen.

O expediente completo poderá ser examinado polos aspirantes que o desexen, na Secretaría deste Concello.

Aranga, 18 de xaneiro de 2019

O ALCALDE

Asdo./ Alberto Platas Álvarez

itv maquinaria agrícola ( nova de ubicación)

bando itv2018

RECOLLIDA PLÁSTICOS AGRÍCOLAS DO 26 DE NOVEMBRO DE 2018

bando plsticos 2018

Acordo de concesión de subvencións municipais 2018 e prazo de xustificación

 

Por medio da presente comunicación ponse en coñecemento dos interesados que a Xunta de Goberno Local , na sesión que celebrou o día 30 de outubro de 2018 adoptou o seguinte acordo que se transcribe literalmente do borrador da acta :

 

Ler máis:Acordo de concesión de subvencións municipais 2018 e prazo de xustificación

DATAS RENOVACIÓN DNI 2018

renovacin dni 2018

bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2018

ANUNCIO.-

Polo presente anuncio ponse en coñecemento dos interesasdos/as que o pleno municipal deste Concello de Aranga ven de aprobar, as bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2018, establecendo o prazo de vinte días hábiles, que se contará a partir do día seguinte á inserción deste anuncio, para a presentación de solicitudes.

Aranga, 21 de agosto de 2018

A alcaldesa en funcións:

Asdo:Eva María Sánchez Brañas

Ler máis:bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de...

Información adicional