PUNTUACIÓN DOS ASPIRANTES A CUBRIR A PRAZA DE PEÓN - TRACTORISTA NESTE CONCELLO DE ARANGA, OBTIDA NA FASE DA VALORACIÓN DOS MÉRITOS

oposicion

RESULTADO CONCURSO DE MÉRITOS PARA A PRAZA DE PEÓN TRACTORISTA

Tras superar o concurso de méritos convocado ao efecto e logo de ver á proposta efectuada polo tribunal cualificador, faíse público que por Resolución da alcaldía do día 20 de marzo de 2012 , nomease peón- tractorista , como persoal laboral temporal, a D.Garbriel Rodriguez Sánchez.

Ler máis:RESULTADO CONCURSO DE MÉRITOS PARA A PRAZA DE PEÓN TRACTORISTA

APROBACIÓN INICIAL DE EXPROPIACIÓN

A Xunta de Goberno Local de Aranga, na sesión que realizou o día 22 de febreiro de 2012, aprobou inicialmente o proxecto de expropiación por taxación conxunta do solo urbanizable do sector M-3 de Montesalgueiro.

O que se fai público a efectos de que os interesados poidan presentar alegacións, reclamacións ou suxestións que estimen pertinentes, no prazo dun mes dende a inserción do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Aranga, 20 de marzo de 2012

APROBACION DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL PARA PEÓN- TRACTORISTA DO CONCELLO DE ARANGA

APROBACION DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E DATA DA VALORACIÓN DOS MÉRITOS E REALIZACIÓN DA ENTREVISTA AOS ADMITIDOS NO CONCURSO DE MÉRITOS CONVOADO PARA A SELECCIÓN LABORAL, DE CARÁCTER TEMPORAL, DUN PEÓN- TRACTORISTA NESTE CONCELLO DE ARANGA.-

Ler máis:APROBACION DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL PARA PEÓN- TRACTORISTA...

BASES PARA A CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DUN PEON TRACTORISTA NO CONCELLO DE ARANGA MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS

Convócase concurso de méritos para a selección dun/a peón- tractorista neste concello de Aranga, durante o prazo dun ano.

Méritos que se valoran: experiencia profesional, coñecemento do termo municipal, cursos realizados e entrevista.

Presentación de instancias: no Rexistro Xeral do Concello no prazo de sete días hábiles dende a inserción deste anuncio.

Bases da convocatoria: poderán examinarse na Secretaría do Concello e na páxina we do concello:

www.aranga.es.

Ler máis:BASES PARA A CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DUN PEON TRACTORISTA NO CONCELLO DE ARANGA MEDIANTE...

Taxa pola prestación do servizo de abastecimento de auga potable

O Pleno Municipal, na sesión que se realizou o día 15 de febreiro de 2012 adoptou o acordo de aprobar, provisionalmente, a modifiación da imposición e ordenación da ordenanza fiscal nº 11 reguladora da Taxa pola prestación do servizo de abastecimento de auga potable.

Ler máis:Taxa pola prestación do servizo de abastecimento de auga potable

Información adicional