APROBACIÓN PROXECTO URBANIZACIÓN

folio

APROBACIÓN PROXECTO URBANIZACIÓN

A Xunta de Goberno Local en sesión do día 18/02/2020 aordou aprobar definitivamente o Proxecto de Urbanización do Sector I2 do PXOM de Aranga no lugar de A Posta- Montesalgueiro, basado nas parcelas resultantes da equidistribución do sector, correspondendo á execución da totalidade dos servizos urbanísticos , completadas coas actuacións previstas no Plan: conexión viaria coa Nacional VI, actuación denominadas SXV o1, e a conexión a rede pública de saneamento , actuación SXIS 03.

O que se fai publico para xeral coñecemento, facendo constar que a documentación do mesmo esta a disposición dos interesados.

Contra o acto que se publica , que pon fin a vía administrativa, procede o contencioso-administrativo no prazo de dous meses a contar dende a data da súa publicación, ante o Tribunal Superior de Xustiza.

Aranga, 24 de febreiro de 2020

O Alcalde

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional