Orzamento Xeral Municipal exercicio de 2012, e cadro de persoal

  • imprimir

Escudo Aranga pequenoO Pleno da Corporación logo de aprobar o Orzamento Xeral Municipal para o exercicio de 2012, o cadro de persoal e a relación de postos de traballo para o dito exercicio, en cumprimento do que se dispón no artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e nas disposicións concordantes, expónse ao público na Secretaría deste Concello,

polo prazo de quince días hábiles -que se empezarán a contar desde o día seguinte á inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia- co fin de que durante este prazo poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ao Sr. presidente desta Corporación.

 

Aranga, 16 de xaneiro de 2012

O Alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez