anuncio de información publica de proposta de convenio urbanístico ( solo urbanizable de uso industrial en Montesalgueiro)

De conformidade co disposto no artigo 168 da lei 2/2016 do 10 de febreiro do Solo de Galicia, sométese a información pública durante o prazo dun mes, contado a partir do seguinte á insercción deste anuncio, a proposta de convenio urbanístico de xestión para a execución do sistema xeral de infraestructruas de servizo SXIS-3 do Sector I2 de solo urbanizable de uso industrial en Montesalgueiro,cuxo texto íntegro pódese consultar na secretaria xeral do concello de Aranga ou na páxina web do concello: www.aranga.es.

Aranga, 19 de xullo de 2018

O Alcalde:

Asdo:Alberto Platas Álvarez

sxi31

sxi32

 

sxi3

sxi4

sxi5

Información adicional