anuncio de exposición pública do Inventario Municipal de bens e dereitos da corporación

ANUNCIO.-

O pleno municipal de Aranga, na sesión do 17/07/2018 adoptou o acordo de aprobar a formación do Inventario Municipal de bens e dereitos da Corporación a data 31/12/2016. O que se expón ao público para xeral coñecemento e a efectos de que os interesados poidan presentar as alegacións, reclamacións ou suxestión que consideren convenientes, durante o prazo de treinta días contados a partir do día seguinte a insercción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.Igualmente se publicará anuncio no taboleiro de edictos e na páxina web do concello de Aranga.

Aranga, 19 de xullo de 2018

O Alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional